Kompendium

Jako rezultat pracy intelektualnej projektu 2020-1-PL01-KA226-SCH-095677 „Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy” realizowanego w ramach programu Erasmus plus powstała wieloautorska monografia. 

“Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy”, zawiera 13 rozdziałów. Publikacja jest udostępniona w formie elektronicznej na zasadzie OZE na stronie www projektu oraz na platformie, powstała także papierowa wersja kompendium. Publikacja jest dedykowana nauczycielom w Polsce oraz nauczycielom polonijnym z różnych krajów w Europie i na świecie. Kompendium oraz inne materiały są dostępne darmowo dla wszystkich zainteresowanych. 
Innowacyjność rezultatu polega na utworzeniu w jednej publikacji kompendium zawierającego zarówno psychologiczne, jak i pedagogiczne aspekty pracy, z uwzględnieniem problemów, które pojawiły się w związku z pandemią i zdalnym nauczaniem. Innowacyjność to również, fakt iż do ostatecznej wersji poszczególnych rozdziałów zebrane (w trakcie spotkań szkoleniowych) zostały doświadczenia nauczycieli nie tylko z Polski, ale również z innych krajów Europejskich (Wielkiej Brytanii, Włoch i Hiszpanii – krajów po pierwsze o dużej liczbie Polonii, po drugie bardzo doświadczonych sytuacją COVID-19). Innowacyjność polega również na tym, że kompendium jest kompatybilne z kolejnym RPI umieszczonymi w raz z poszczególnymi rozdziałami kompendium na platformie, czyli kursami e-learningowymi, a same kursy mają interaktywny charakter.

 

 

 

RECENZJA MONOGRAFII
SPIS TREŚCI

Rozdział I. Kierowanie placówką edukacyjną (Mirosław Szcześniak)

Rozdział II. Kompetencje psychospołeczne nauczycieli i dyrektorów (Ewa Wojtowicz)

Rozdział III. Jak zapewnić rozwój edukacyjny wszystkim uczniom w klasie (Mirosława Lipka)

Rozdział IV. Psychologiczne i osobowościowe czynniki ryzyka w pracy nauczyciela (Aleksandra Jędryszek-Geisler)

Rozdział V. Relacje nauczyciel-uczeń (Klaudia Mucha-Iwaniczko)

Rozdział VI. Pozytywna dyscyplina w klasie (Aleksandra Jędryszek-Geisler)

Rozdział VII. Szkoła jako środowisko wspierające rozwój zawodowy uczniów (Ewa Wojtowicz)

Rozdział VIII. Wykorzystanie inteligencji wielorakich w praktyce szkolnej (Aleksandra Jędryszek-Geisler)

Rozdział IX. Aktywizujące metody nauczania. Jak połączenie pedagogiki i technologii może zmienić nauczanie języków (Dorota Hrycak-Krzyżanowska)

Rozdział X. Agresja dzieci i młodzieży a klimat społeczny szkoły (Marcin Jurczyk)

Rozdział XI. Uczeń samookaleczający się (Małgorzata Burba)

Rozdział XII. Uczeń jako ofiara przemocy seksualnej (Aleksandra Jędryszek-Geisler)

Rozdział XIII. Lęk w etiologii agresywnych zachowań uczniów (Marcin Jurczyk)

Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+
Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.
PUBLIKACJA BEZPŁATNA