Partnerzy

prezentacja instytucji

Associació Cultural Escuela Polaca (ACEP) jest organizacją non profit założoną w 2012 roku przez Polaków rezydujących w Katalonii. W ramach stowarzyszenia działają 4 szkoły – Szkoła Polska w Barcelonie (od 10/2002), w Tarragonie (od 10/2014) w Gironie (od 09/2016) i Castelldefels (od 01/2019). Organizacyjnie wszystkie szkoły działają pod nazwą Szkoła Polska w Barcelonie, Tarragonie, Gironie i Castelldefels. Szkoła prowadzi działalność edukacyjną wśród Polonii i Polaków zamieszkałych na terenie Katalonii, uczniami szkoły są też dzieci urodzone w Polsce lub Hiszpanii (Katalonii), dla których język polski jest drugim lub trzecim językiem. Szkoła Polska realizuje program edukacyjno-kulturalny dla dzieci polonijnych w Katalonii. Uczy dzieci języka polskiego jako obcego, historii i kultury Polski oraz tradycji i zwyczajów polskich. Sukcesem szkoły jest podtrzymywanie znajomości języka i kultury polskiej wśród Polaków i osób polskiego pochodzenia z terenów Katalonii.

Istotnym elementem polonijnej działalności edukacyjnej prowadzonej przez szkołę jest także zacieśnienie więzi i integracja obywateli polskich mieszkających na terenie Katalonii. Działania tego rodzaju odbywają się w formie angażowania rodziców, osób zaprzyjaźnionych, wolontariuszy w życie szkoły. Poprzez zajęcia pogłębiające polską tożsamość kulturową i naukę języka polskiego Szkoła Polska ma ambicję dostarczyć dzieciom kompetencji jako narzędzia niezbędnego w procesie dalszego poznawania literatury, historii i kultury polskiej. Realizując te zadania bazuje na polskich materiałach edukacyjnych (tj. wiersze, bajki, piosenki, muzyka, filmy itp.), które mają na celu rozbudzić wyobraźnię i wrażliwość dzieci oraz przyczynić się do pełniejszego odbioru polskiej kultury i języka. Szkoła utworzyła własną bibliotekę, posiada 948 różnych książek.

Katalog biblioteki z recenzjami 

Zakres działalności (streszczenie statutów):

– promowanie kultury polskiej w Katalonii i Europie poprzez nauczanie języka polskiego, promowanie literatury, sztuki, teatru i filmu polskiego;

– uwrażliwienie społeczeństwa na korzyści wynikające z równych szans dla miejscowej ludności i imigrantów;

– ułatwienie integracji przybywających Polaków do Katalonii;

– współpraca z innymi organizacjami społecznymi w celu wymiany osiągnięć nauki, doświadczeń i dobrych praktyk oraz znalezienia rozwiązań wspólnych problemów, w celu promowania integracji imigrantów na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim.

Ilość uczniów w placówce: 200; Kadra pedagogiczna: 17; Kadra kierownicza: 3. Zajęcia w szkołach odbywają się w systemie weekendowym (głównie w soboty).

Cele bezpośrednie działalności ACEP:

Głównym celem jest organizacja zajęć pogłębiających polską tożsamość kulturową i nauka języka polskiego oraz dostarczenie uczniom kompetencji (zwłaszcza językowych) jako narzędzia niezbędnego w procesie dalszego poznawania literatury, historii i kultury polskiej. Nabyte umiejętności są użyteczne w życiu codziennym, sprawiają, że uczniowie szybciej się integrują w środowisku wielokulturowym z poczuciem własnej wartości. Poza tym proces komunikacji między dziećmi i rodzicami oraz rodziną w Polsce jest łatwiejszy.

Celem ACEP jest także wyposażenie uczniów w niezbędne kompetencje umożliwiające kontynuację nauki/studiów przez absolwentów szkół w Polsce.

Cele pośrednie: Nabyta wiedza przyczynia się do szerszej promocji Polski w Hiszpanii. Celem pośrednim jest też ułatwienie procesu komunikacji między dziećmi i rodzicami oraz rodziną w Polsce. W szkołach studenci mogą realizować praktyki w ramach programu Erasmus+.

Strona

2017-2020 ACEP była partnerem w projekcie: Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych (Erasmus+ akcja KA201). Celem projektu było opracowanie i wdrożenie kompleksowych, innowacyjnych oraz szeroko dostępnych narzędzi i metod wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół polonijnych prowadzących działalność edukacyjną w j. polskim za granicą oraz podniesienie wiedzy oraz kompetencji nauczycieli szkół polonijnych z zakresu metodyki nauczania w j. polskim. W trakcie realizacji projektu ACEP uczestniczyła we wszystkich przewidzianych zadaniach projektowych, realizując m.in. wizyty szkoleniowe, międzynarodowe spotkania projektowe, wypracowywanie wszystkich rezultatów pracy intelektualnej projektu (m.in. organizacja odpowiadała za prawidłową realizację metodycznych kursów elearningowych, powstających w projekcie). Szkoła organizowała również wydarzenia upowszechniające i informacyjne dot. projektu (m.in. konferencje dla nauczycieli z rejonu Katalonii), aktywnie uczestniczyła w działaniach ewaluacyjnych i monitorujących oraz właściwie administrowała przyznanym budżetem (we współpracy z organizacją koordynującą). Dodatkowo ACEP aktywnie współpracuje z wieloma szkołami w Hiszpanii, Polsce oraz UE, głównie w formie wizyt studyjnych, konkursów, a także lekcji otwartych i szkoleń dla nauczycieli.

Od 2012 szkoła organizuje oraz przyjmuje studentów na praktyki w ramach Erasmus+.

Pracownicy szkół odpowiedzialni za wdrożenie projektu są osobami posiadającymi doświadczenie w realizacji projektu partnerstw strategicznych akcji KA201 programu Erasmus+ i działań związanych z działalnością szkoły. Znają specyfikę pracy w środowisku międzynarodowym.

Poza tym ACEP w chwili obecnej realizuje następujące projekty Erasmus +:

  1. Kompendium nauczyciela – psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy.2020-1-PL01-KA226-SCH-095677
  2. Access to Music and Opera – Social inclusion trought Arts Acronim: A.M.O.S. No: 2020-1-PL01-KA227-ADU-096465 KA227 – Partnerships for Creativity
  3. Polska szkoła na emigracji. Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu, 2020-1-PL01-KA201-081783